صبح روز دوشنبه ۱۲ خرداد، جناب آقای سیدمحمد خوانساری عضو هیأت مدیره شهرک صنعتی دارویی برکت از پروژه تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک بازدید به عمل آوردند.

با توجه به وسعت صنایع موجود در شهرک فرآیند تصفیه کامل فیزیکی و بیولوژیکی به همراه تصفیه‌خانه در نظر گرفته شده است. به همین منظور، فرآیند A2O لجن فعال در طراحی فرآیند قرار گرفته است.