رئیس هیئت مدیره: اکبر برندگی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره: محمد مهدی پورسلیمانی

عضو هیأت مدیره: علی شریف اعلم

عضو هیأت مدیره: مهدی جباری مطلق

عضو هیأت مدیره: محسن قاسمی