به گزارش روابط عمومی شهرک دارویی برکت از روز ۱۱ دی ماه ۱۴۰۲ این شرکت طی دو روز به اجرای فرآیند خودارزیابی و بازنگری منظم، نظام‌مند و جامع از فعالیت‌های سازمان و نتایج آن براساس مدل تعالی پرداخت.