به گزارش روابط عمومی شهرک صنعتی دارویی برکت، روز یکشنبه ۳۰مهرماه مجمع شش ماهه شهرک، با حضور مدیر عامل گروه دارویی برکت،مدیران شهرک دارویی و ناظرین مجمع برگزار گردید.