فرمایشات جناب آقای خوانساری عضو هیأت مدیره شهرک صنعتی دارویی برکت در جمع اعضای مجمع معتمدین استان البرز