به گزارش روابط عمومی شهرک صنعتی دارویی برکت روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ هیئت مدیره مجموعه از روند اجرای طرح ۱۷۲ هکتاری بازدید میدان به عمل آوردند.