به گزارش روابط عمومی شهرک صنعتی دارویی برکت صبح روز سه شنبه مورخ ۰۰۰۹۰۹ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور جناب آقای شفقت با هیئت همراه از شهرک صنعتی دارویی بازدید کرد.